سنگ ستاره سبز

سنگ کائولن

کائولن کائولینیت (Kaolinite) با فرمولشیمیایی Al2Si2O5(OH)4 یک کانی رسیاست و در گروه کانی‌های صنعتی قرار دارد. به سنگ هایی که غنی از کائولینیت باشند کائولن یا خاک چینی هم گفته می شود. کانی‌های مشابه کائولینیت،…

ترجمه »