سنگ ستاره سبز

سنگ چینی ابری بروجرد

سنگ چینی ابری بروجرد

سنگ چینی ابری بروجرد نام سنگسنگ چینی ابری بروجردنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیسفید , طوسی , مشکیتعداد بازدید19تعداد نظر0  مانند دیگر سنگ های چینی در دسته…

سنگ چینی اسپرلوس

سنگ چینی اسپرلوس نام سنگسنگ چینی اسپرلوسنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , سفیدتعداد بازدید16تعداد نظر0 سنگ چینی اسپرلوس دارای رگه ها و خطوط…

سنگ چینی توایلایت

سنگ چینی توایلایت

سنگ چینی توایلایت  نام سنگسنگ چینی توایلایتنوع سنگچینیکاربرددیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیخاکستری , سفید , مشکیتعداد بازدید6تعداد نظر0 سنگ چینی توایلایت دارای رگه ها و خطوط مشکی سفید…

سنگ چینی جلبر

سنگ چینی جلبر

سنگ چینی جلبر  نام سنگسنگ چینی جلبرنوع سنگچینیکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , نمای ساختمانرنگ بندیسبز , سفیدتعداد بازدید23تعداد نظر0 سنگ چینی جلبر یک نوع سنگ دگرگون می…

ترجمه »