سنگ تراورتن کرم ورتون

سنگ تراورتن کرم ورتون

سنگ تراورتن کرم ورتون سنگ تراورتن کرم ورتون دارای طیف رنگی کرم می باشد که تا رنگ بژ ادامه دارد. در این سنگ گاهی رگه هایی از رنگ بژ دیده می شود که به دو صورت موج دار و بی موج برش داده می شود که به روش هایی چون سابیده، چرمی یا همان آنتیک، […]

ترجمه »