سنگ میکا

سنگ میکا میکا نامی است که بر گروهی از کانی های سنگ پدیدآر ، نهاده شده است .  کانی های میکا عبارتند از : میکای سفید – فلوگوپیت – میکا سیاه – لپیدولیت . چون ممکن است در تلفظ این اسم ها دچار اشکال شوید از این رو ما ترجیح دادیم که برای همه لفظ […]

ترجمه »