فلورین

فلورین چیست ؟

سنگ فلورین به فرمول شیمیایی CaF ۲  مهمترین کانی فلوئور در طبیعت است. که می توان عنصر فلوئور را از آن به دست آورد.

 این کانی به رنگهای زرد، سبز، صورتی، بنفش، آبی ، بی رنگ و گاهی سیاه مشاهده می شود. 

کانی فلورین در صورت خالص بودن ۷/۴۸ % فلوئور و ۳/۵۱ % کلسیم دارد. 

فلورین یک کانی مهم اقتصادی است و اغلب همراه با کانی های با اهمیتی مانند اسفالریت، باریت، گالن و … می باشد.

فلورین
فلورین

ساختار فلورین:

ساختار فلورین یکی از ساختارهای دوتایی مواد است که در آن آنیون ها به شکل مکعبی ساده و کاتیون ها در نصف حفرات هشت وجهی قرار می گیرند. این شبکه را می توان از دیدگاهی دیگر به این صورت توصیف کرد که در آن کاتیون ها دارای آرایش مکعبی با وجوه مرکز پر بوده و آنیون ها در حفرات چهار وجهی قرار می گیرد.

خواص شیمیایی

محلول در HF و  H۲SO۴

ترکیب شیمیایی: Ca:51.33%، F:48.67% همراه با ادخالهای Cl به صورت نادر

سایر مشخصات: لومینسانس بنفش تیره، فلورسانس آبی تا بنفش و گاهی ترمولومینه سانس قهوه ای

فلورین

خواص کانی فلورین

سیستم تبلور: ایزومتریک

شکل بلورها: هگزائدر، اوکتائدر، مرکب، رمبوئدر و دودکائدر

اشکال ظاهری: بلورهای فلوریت به صورت دانه های ریز و درشت و فشرده و ژله ای، رشته ای، شعاعی، پوششی، مطبق و آگرگات دانه ای دیده می شود.

خواص فیزیکی

رخ کامل- سختی ۴ در مقیاس موس- وزن مخصوص ۲/۳ – ۳ گرم بر سانتی متر مکعب – شفاف تا نیمه شفاف- جلا شیشه ای- رنگ این کانی تغییرات زیادی دارد – رنگ خاکه سفید- ضریب انکسار ۴۳۴/۱- نقطه ذوب ۱۴۰۲ و نقطه جوش ۲۵۱۳ درجه سانتی گراد.

ترجمه »