سنگ ستاره سبز

سنگ مرمر دودی

سنگ مرمر دودی

سنگ مرمر پرتغالی پردیس نام سنگسنگ مرمر دودینوع سنگمرمرکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازیرنگ بندیخاکستری , سیاهتعداد بازدید11تعداد نظر0 سنگ مرمر دودی یکی از زیبا ترین و منحصر

سنگ مرمر پرتقالی پردیس

سنگ مرمر پرتغالی پردیس

سنگ مرمر پرتغالی پردیس نام سنگسنگ مرمر پرتغالی پردیسنوع سنگمرمرکاربردآشپزخانه , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کانتر سازی , کف پلهرنگ بندیپرتغالیتعداد بازدید10تعداد نظر0 کاربرد سنگ مرمر پرتغالی پردیس :دیواره های داخلیدیواره

سنگ مرمر سفید

سنگ مرمر سفید

سنگ مرمر سفید نام سنگسنگ مرمر سفیدنوع سنگمرمرکاربردآشپزخانه , حمام و دستشویی , دکوراتیو , دیوارهای داخلی , سنگ فرش , کف ساختمانرنگ بندیسفیدتعداد بازدید12تعداد نظر0 سنگ مرمر سفید که ۹۹% آن را کربنات کلسیم

ترجمه »